राजकुलो सरसफाई अन्तर्गत थेच्वको भलिं पुचं, सत्मार्ग समुहको अगुवाईमा चापागॉउको फोहोर ठाउँमा सरसफाई

Posted On    Author    Category कृषि, सामाजिक.

आज राजकुलो सरसफाई अन्तर्गत थेच्वको #भलिं #पुचं को अगुवाईमा थेच्वकै सत्मार्ग समुहको समेत संलग्नतामा चापागॉउको अतिनै फोहोर ठाउँमा सरसफाई भयो। Nepal Tevevision को एक रिपोर्ट


Nepal Tevevision को एक रिपोर्ट

One Response to “राजकुलो सरसफाई अन्तर्गत थेच्वको भलिं पुचं, सत्मार्ग समुहको अगुवाईमा चापागॉउको फोहोर ठाउँमा सरसफाई”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *