पोखरा जाने राजमार्ग दैनिक ३ घण्टा बन्द हुने

Posted On    Author    Category सामाजिक.

gf/fo0fu9–d'lUng ;8sdf l9:sf] x6fOFb}
gf/fo0fu9–d'lUng ;8sv08sf] 3'dfpg]df ;8s lj:tf/sf nflu kxf8 sf6b} u/]sf] 7fpFdf 7"nf] r§fg;lxtsf] klx/f] v:g nfu]kl5 a'waf/b]lv ;8sdf ;jf/L ;fwg /f]s]/ klx/f] v;flng] ePsf] x'Fbf ;f] 7fpFsf] lgl/If0f ub}{ ;8s cfof]hgfsf OlGhlgo/, k|fljlwsnufot . tl:a/ M gf/fo0f clwsf/L, lrtjg, /f;;

मुग्लिङ पोखरा सडक खण्ड ७ दिनका लागि दैनिक ३ घण्टा बन्द हुने भएको छ । पृथ्वी राजमार्ग अन्तरगतको मुग्लिङपुलदेखि आँबुखैरेनी बीचको स्थानमा पहिरो रोकथामका लागि सडक बन्द गरिन लागेको हो ।
पहिरो रोकथामका क्रममा पहिरोबाट ढुंगा खस्न सक्ने हुँदा सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षाको लागि जेष्ठ ४ देखि १० गतेसम्म दैनिक ११ बजेदेखि २ बजेसम्म सडक बन्द रहने डिभिजन सडक कार्यालय दमौली तनहुँले जानकारी दिएको छ ।

Source: Clickmandu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *