कारएएर ओप्पोर्तुनितिएस विथ USAID

Posted On    Author    Category रोज्गार.

के तपाईं इन्तेर्न्शिप को खोजी म हुनु हुन्छ ? एदी हुनु हुन्छ भने उसैड लए विभिन्न तह क इन्तेर्न्शिप प्रोग्राम लीयारआ आको छ ।
आधिक जानकारी को लागि हेर्नु होस

https://www.usaid.gov/nepal/careers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *